Առավել հաճախ հանդիպող ուղեկցող հիվանդությունները և տբ-ի հետ կապված իրավիճակները

Գնալ կայք

Առավել հաճախ հանդիպող ուղեկցող հիվանդությունները և տբ-ի հետ կապված իրավիճակները

 • ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
 • Լյարդի հիվանդություններ
 • Շաքարային դիաբետ
 • Երիկամային անբավարարություն
 • ԹՔՕՀ
 • ՍԱՀ հիվանդություններ
 • Ալկոհոլիզմ
 • Ստամոքսի և 12մ.ա. խոցային հիվանդություն
 • Նհ խանգարումներ (ցնցումային խանգարումներ)
 • Ծայրամասային նեյրոպաթիա

Շաքարային դիաբետ`

 • Շաքարային դիաբետով պացիենտների մոտ ՏԲ-ի հիվանդացությունը 5 անգամ գերազանցում է շաքարային դիաբետ չունեցող`տուբերկուլոզով հիվանդ բնակչության հիվանդացությունը
 • Շաքարային դիաբետով տառապող ԴԿ հիվանդների մոտ անբարենպաստ ելքի վտանգը մեծ է
 • ՇԴ-ի պատճառով ՏԲ դեղերից կողմնակի ազդեցությունները ավելանում են՝ հատկապես երիկամային անբավարարությունը և ծայրամասային նեյրոպաթիան
 • Eto/Pto-ի օգտագործումը դժվարեցնում է ինսուլինի մակարդակի կարգավորումը
 • Այնուամենայնիվ, ՏԲ դեղերը հակացուցված չեն ՇԴ դեպքում
 • Հիպերգլիկեմիա+հիպերլիպիդեմիա+կետոացիդոզ+տուբերկուլոզային ինտոքսիկացիա=սպիտակուցային,ճարպային դիստրոֆիա,ցիռոծիկ,բորբոքային փոփոխություններ,որոնք խոչնդոտում են թոքերի տուբերկուլոզի էֆեկտիվ քիմիաթերապիային

 

Հակատուբերկուլոզային դեղերի համապատասխանեցումը
երիկամային անբավարարության ժամանակ

 

Դեղ

Հաճախականությունը փոփոխվու՞մ է, թե ոչ

Դեղաչափերը և հաճախականությունը եթե պացիենտի կրեատինինի կորագիծը ցածր է 30մլ/րոպե կամ հեմոդիալիզի անհրաժեշտություն ունի

Իզոնիազիդ

Ոչ

300mg միանվագ կամ 900մգ շաբաթը 3 անգամ

Ռիֆամպիցին

Ոչ

600մգ միանվագ կամ 600մգ շաբաթը 3անգամ

Պիրազինամիդ

Այո

25-35մգ/կգ շաբաթը 3 անգամ

Էթամբուտոլ

Այո

15-25մգ/կգ շաբաթը 3անգամ

Ցիկլոսերին

Այո

250մգ օրը 1անգամ կամ 500մգ շաբաթը 3 օր

Լևոֆլոքսացին

Այո

750-1000մգ շաբաթը 3անգամ

Մօքսիֆլօքսացին

Ոչ

400մգ ամեն օր

Պրոթիոնամիդ

Ոչ

250-500 մգ ամեն օր

ՊԱՍԹ

Ոչ

4գ օրը 2 անգամ

Կանամիցին

այո

12-15մգ/կգ շաբաթը 3անգամ

Կապրիոմիցին

Այո

12-15 մգ/կգ շաբաթը 3անգամ

Ամիկացին

Այո

12-15 մգ/կգ շաբաթը 3 անգամ

Ստրեպտոմիցին

Այո

12-15 մգ/կգ շաբաթը 3 անգամ

Կլոֆազիմին

Ոչ

200/100մգ ամեն օր

Ամոքսիկլավ

Այո

10-30մլ/րոպե կորագծի դեպքում 1000մգ օրը 2 անգամ

<10 մլ/րոպե կորագծի դեպքում 1000մգ օրը 1 անգամ

 

 

 

 

 

ՄԻԱՎ և ՏԲ.

ՏԲ կանխատեսումը և կլինիկական պատկերը կախված են ՄԻԱՎ վարակի փուլից և պայմանավորված են իմուն պատասխանի խանգարման աստիճանից:

Բոլոր առաջնակի հայտնավերված ՄԻԱՎ պացիենտներին պետք է զննի ֆթիզիատրը և պահի հսկողության տակ: Գանգատների դեպքում անհրաժեշտ է կատարել խորխի և ռենտգեն հետազոտություններ:

Լյարդի հիվանդություններ.

Լյարդի հիվանդությունները զարգանում են որպես հետևանք տուբերկուլոզային ինտոքսիկացիայի, հիպոքսեմիայի, ուղեկցող հիվանդությունների, հեպատոբիլիար համակարգի տուբերկուլոզային ախտահարման, և իհարկե հակատուբերկուլազային դեղորայքի ընդունման:Պետք է սահմանել արյան բիոքիմիական քննության հնսկողություն:

ՏԲ դեղերի հեպատոտոքսիկությունը

 • Հեպատոտոքսիկությունը առաջին շարքի տուբերկուլոզային 3 դեղերի՝ H, R, Z-ի հիմնական անբարենպաստ ազդեցությունն է
 • 2-րդ շարքի որոշ ՏԲ-ին դեղեր, օրինակ՝ Eto/Pto և PAS-ը հայտնի են, որպես հեպատոտոքսիկ դեղեր
 • Հայտնի է, որ նոր ՏԲ –ին դեղերից մեկը- Bdq, վնասակար է լյարդի համար
 • Լյարդի քրոնիկ ախտահարումը բարձրացնում է հեպատոտոքսիկության ռիսկը ՏԲ բուժման ընթացքում մինչև 5

անգամ

Հավելյալ տոքսիկություն

 • Դեղեր, որոնք կարող են առաջացնել

ծայրամասային նեյրոպաթիա.

 

Lzd, Cs, H, d4T (Stavudine), ddI(Didanosine)

Պակաս հաճախ Eto/Pto, Am, Cm, Km, FQs

Ավելի հաճախ ստուգել ծայրանդամների նեյրոպաթիան Lzd+Cs

օգտագործելիս: Նշանակվում է պիրիդոկսին (100-200մգ),

գանգատների դեպքում կատարել էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա:

Միելոսուպրեսիա առաջացնող դեղեր.

Lzd, AZT (Zidovudine), Co-trimoxazole

Պետք է խուսափել AZT-ի հետ զուգահեռ օգտագործելուց, կարող է առաջանալ

մեգալոբլաստիկ անեմիա:

 

ԿՆՀ տոքսիկություն/ցնցումներ առաջացնող դեղեր.

   Imp, Cs, EFV (Efavirenz)

Մերոպենեմը ավելի քիչ է առաջացնում ԿՆՀ տոքսիկություն:

 

 

 

 

 

Անբարենպաստ ազդեցություն

Հնարավոր հակաՏԲ դեղեր

Հնարավոր այլ պատճառներ

Ծայրամասային նեյրոպաթիա

Lzd,Cs,H,S,Km,Cm,FQ,Pto/Eto, E

d4T (Stavudine),

ddI (Didanosine)

Միելոսուպրեսիա (անեմիա, թրոմբոցիտոպենիա կամ նեյտրոպենիա)

Lzd

AZT(Zidovudine),

Co-trimoxazole

Երկարացված QT ինտերվալ

Cfz,Bdq,Mfx,Dlm,Lfx (թեթև)

Clr,Ketoconazole,Fluconazole,Ondansentron,Methadone

Օպտիկ նևրիտ

Lzd,E,Eto/Pto,Cfz,Rifabutin, H,S

ddI (Didanosine)

Հեպատիտ

Z,Lzd,Cfz,Bdq

անհայտ

Թուլացած լսողություն

S,Km,Am,Cm,Clr

չկա

Երիկամների սուր ախտահարում

S,Km,Am,Cm

TDF (Tenofovir) (հազվադեպ)

Հիպոկալեմիա և հիպոմագնեզեմիա

Cm, Km, Am, S

TDF (Tenofovir) (հազվադեպ)

Հիպոթիրեոզ

Eto/Pto, PAS

d4T (Stavudine)

 

 

Քրոնիկ հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ և ՏԲ`

 • ՏԲ հիվանդների շրջանում քրոնիկ հեպատիտ Ց-ի տարածվածության վերաբերյալ տվյալները սահմանափակ են
 • ՏԲ, հեպատիտ Ց-ն և ՄԻԱՎ-ը հաճախ գերակայում են մարդկանց որոշակի խմբերի շրջանում, օրինակ՝ թմրանյութեր ներարկվողների մոտ
 • ՄԻԱՎ և ՀՑՎ-ը փոխանցվում են նույն ճանապարհով և հաճախ կապված են դեղորայքի ներերակային ներարկման հետ, հատկապես հետսովետական երկրներում
 • ՏԲ-ը ՄԻԱՎ-ի հետ ուղեկցվող համավարակներից մեկն է
 • ՏԲ –ը և հեպատիտ Ց-ն ավելի հաճախ հանդիպում են անտունների կամ այլ անտեսված սոցիալական խմբերի մոտ

ՀՑՎ բուժումը ՏԲ հիվանդների մոտ`

 • ԴԿ ՏԲ (հատկապես ԲԴԿ ՏԲ) հիվանդները ունեն շատ սահմանափակ բուժական տարբերակներ, նրանք արդեն ստացել են բազմաթիվ ՏԲ դեղեր և հաճախ հնարավոր չէ կազմել պատշաճ ռեժիմ առանց հայտնի հեպատոտոքսիկ դեղերի (օրինակ՝ Բեդաքվիլինի)
 • Նման ռեժիմի ձախողումը նշանակում է, որ հիվանդը այլևս չունի ՏԲ-ի դեմ պայքարելու հնարավորություն
 • Ցավոք նոր, ավելի լավ ազդող հակաՀՑՎ դեղը՝ Սոֆոսբուվիրը, չպետք է կիրառվի Ռիֆամպիցինի հետ, հետևաբար իր դերը ԴԶ ՏԲ-ում սահմանափակ է

ԲԴԿ ՏԲ/ՀՑՎ + ՄԻԱՎ համավարակով հիվանդներին

Անկախ ֆիբրոզի մակարդակից պետք է տրվի առաջնահերթություն ՀՑՎ բուժում սկսելու համար:

 • ՀՑՎ բուժում սկսելը հակացուցված է, եթե կա խիստ արտահայտված և անվերահսկելի ՄԻԱՎ հիվանդություն՝ ՀՌՎ բուժման մի քանի ձախողումներով և նոր կամ արդյունավետ ՀՌՎ ռեժիմ կազմելու անհնարինությունով:

Կայքը ստեղծվել է ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագրի աջակցությամբ՝ ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտի կողմից։ Կայքում արտահայտված տեսակետները հեղինակային են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագրի տեսակետները:

Design & Development by G Design Group